Hoe Om Geloof Te Meet

Frank L. Preuss

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Hoe Om Geloof Te Meet > 9. Indeks van Skriflesings
8.     Indeks     Moeilikheid?
End

 

9. Indeks van Skriflesings

In die volgende wil ons geloofsbeginsels lys. In 1 Timthes 6:11 word ons gemaan om die geloof na te jaag. Die doel van hierdie lys is om hierdie doelstelling makliker te maak. Dit word voorgestel dat u hierdie lys verleng. Wanneer ons 'n Vers vind wat ons geloof versterk, behoort ons dit by te voeg.

 

9.1 Van die Ou Testament

Gen.1:1
In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Gen.1:3
En God het ges: Laat daar lig wees! En daar was lig.

Gen.1:6-30
En God het ges... En dit was so.

Gen.15:6
En Abraham het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.

Hierdie beginsel word ook gevind in die volgende Skriflesings:

Hab.2:4
Rom.1:17
Rom.4:3
Rom.4:9
Rom.4:22
Rom.5:1
Gal.3:6
Gal.3:11
Efes.2:8
Fil.3:9
Heb.10:38
Heb.11:7
Jak.2:23

Ex.14:31
Ook het Israel die magtige daad gesien wat die HERE aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die HERE gevrees en geglo in die HERE en aan Moses, sy kneg.

Deut.4:9
Neem jou net in ag en wees terde op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou o gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak.

Jos.23:14
Julle moet erken met jul hele hart en met jul hele siel dat nie een woord van al die goeie woorde wat die HERE julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie; alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie.

1 Sam.3:19
En Samuel het groot geword, en die HERE was met hom; en Hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie.

Ps.12:2-5
Red, o Here, want daar is geen vrome meer nie; want die getroues het verdwyn onder die mensekinders. Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat, hulle wat s: Met ons tong is ons sterk; ons lippe is met ons! Wie is heer oor ons?

Ps.15:4
Maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie.

Ps.33:6
Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele ler.

Ps.33:9
Want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

Ps.116:10
Ek het geglo toe ek gespreek het: k is diep neergebuig.

Spr.15:28
Die hart van die regverdige dink n om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel.

Jes.7:9
As julle nie glo nie - voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie!

Jes.28:16
Hy wat glo, sal nie haastig wees nie.

Sien ook Rom.9:33, Rom.10:11 en 1 Pet.2:6

Hab.2:4
Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur se geloof sal hy lewe.

 

9.2 Van Jesus se mond

Matt.9:22
Jou geloof het jou gered.

Matt.9:29
Laat dit wees volgens julle geloof.

Matt.12:37
Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word.

Matt.17:20
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek s vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Matt.21:21-22
Voorwaar Ek s vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al s julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see - sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Mark.5:34
Jou geloof het jou gered.

Mark.5:36
Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, s Hy vir die owerste van die sinagoge: Moenie vrees nie; glo net.

Mark.9:23
Alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Mark.11:22-25
Jesus antwoord en s vir hulle: Julle moet geloof in God h. Want, voorwaar Ek s vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg s: Hef jou op en werp jou in die see - en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy s, sal gebeur - hy sal verkry net wat hy s. Daarom s Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredings mag vergewe.

Mark.16:17-18
En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande l, en hulle sal gesond word.

Luk.1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Luk.1:45
En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar ges is, sal vervul word.

Luk.8:50
Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.

Luk.17:5-6
Toe het die apostels aan die Here ges: Gee ons meer geloof. En die Here s: As julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom s: Word ontwortel en in die see geplant - en hy sou julle gehoorsaam wees.

Luk.18:8
Maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Luk.19:22
Uit jou mond sal ek jou oordeel.

Luk.22:32
Maar Ek het vir jou gebid, Simon, dat jou geloof nie ophou nie.

Joh.2:22-23
En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle ges het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. En toe Hy in Jerusalem was op die pasga gedurende die fees, het baie in sy Naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat Hy doen.

Joh.11:15
Sodat julle kan glo.

Joh.11:40
As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien.

Joh.14:12
Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Joh.20:27-29
Daarna s Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en s vir Hom: My Here en my God! Jesus s vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

 

9.3 Van Paulus se Briewe

Rom.1:17
Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.

Rom.4:3
Want wat sê die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.

Rom.4:9
Want ons sê: Aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken.

Rom.4:17
Die God wat dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.

Rom.4:20
En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee.

Rom.4:22
Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken.

Rom.5:1
Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus.

Rom.5:2
Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Rom.9:33
Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Rom.10:8-11
Maar wat s dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die Skrif s: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Rom.10:17
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Rom.12:3
Dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

Rom.14:1
En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.

Rom.14:23
En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

1 Kor.1:28
En wat onedel is by die wreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak.

1 Kor.2:4-5
En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.

1 Kor.13:2
En al sou ek al die geloof h, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

1 Kor.13:13
En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

2 Kor.1:24
Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

2 Kor.4:13
Soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek - glo ons ook, daarom spreek ons ook.

2 Kor.4:18
Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

2 Kor.5:7
Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.

2 Kor.13:5
Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie - as julle ten minste nie verwerplik is nie!

Gal.2:20
Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Gal.3:2
Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit de werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

Gal.3:5
Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

Gal.3:6
Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheit gereken.

Gal.3:7
Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.

Gal.3:8
En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word.

Gal.3:9
Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham.

Gal.3:11
En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; wat die regverdige sal uit de geloof lewe.

Gal.3:14
Sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Gal.5:6
Want in Christus Jesus het ng die besnydenis ng die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk.

Ef.1:18-19
Verligte o van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte.

Ef.2:8
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God.

Fil.3:9
En in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is uit die geloof.

1 Thes.1:3
En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader.

2 Thes.1:3
Omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word.

2 Thes.1:11
Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak.

2 Thes.3:2
Want die geloof is nie deel van almal nie.

1 Tim.1:18-19
Sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely.

1 Tim.6:10
Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.

1 Tim.6:11
Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag n die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

1 Tim.6:12
Stry die goeie stryd van die geloof.

1 Tim.6:20-21
Bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en tewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het.

Fil.6
Ek bid dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus.

 

9.4 Van die Brief aan die Hebrers

Heb.3:19
En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.

Heb.4:2-3
Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in.

Heb.6:12
Navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is.

Heb.10:22-23
Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.

Heb.10:38-39
Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.

Heb.11:1
Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Heb.11:3
Deur die geloof verstaan ons dat die wreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.

Heb.11:6
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.

Heb.11:7
Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.

Heb.12:2
Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof.

Heb.13:7
Volg hulle geloof na.

 

9.5 Van Ander Briewe

Jak.1:3-4
Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

Jak.1:6-8
Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want di mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie - so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy we.

Jak.2:5
Het God nie die armes van hierdie wreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie?

Jak.2:17
Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Jak.2:23
En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem.

Jak.4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Jak.5:15
En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

1 Petrus 1:5-9
Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle jul, al word julle nou - as dit nodig is - 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

1 Petrus 2:6
Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.

1 Petrus 5:8-9
Die teëstander, die duiwel, moet julle testaan, standvastig in die geloof.

1 Joh.5:4-5
Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

1 Joh.5:13-15
Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Judas 20
Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.

 

Volgende teks: Moeilikheid?

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Hoe Om Geloof Te Meet > 9. Indeks van Skriflesings
8.     Indeks     Moeilikheid?
^ Begin