Belydenisse

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 4. Ek groei
3.     4.     Inleiding
End

 

My persoonlike bekentenis

4. Ek groei

 

Die God van my Here Jesus Christus,
die Vader aan wie al die eer toekom,
gee aan my wysheid deur sy Gees
en openbaar Hom so aan my,
dat ek Hom werklik kan ken.
Hy verhelder my geestesoë so
dat ek kan weet
watter hoop sy roeping inhou,
en watter rykdom
dar is in die heerlike erfenis
wat Hy vir die gelowiges bestem het,
en hoe geweldig groot sy krag is
wat Hy uitoefen
in ons wat glo.
Dit is dieselfde kragtige werking
van sy mag
wat Hy uitgeoefen het
toe Hy Christus uit die dood opgewek
en Hom in die hemel
aan sy regterhand laat sit het.

Efesiërs 1:17-20

 

Ek kniel voor die Vader
aan wie die hele gemeenskap
van gelowiges in die hemel
en op die aarde
sy bestaan te danke het.
Deur sy Gees
uit die rykdom van sy heerlikheid
gee Hy my die krag
om innerlik sterk te word,
dat Christus
deur die geloof
in my hart woon
en ek in die liefde gewortel
en gegrondves is.
Ek is in staat
om saam met al die gelowiges te begryp
hoe wyd en ver en hoog en diep
die liefde van Christus strek.
Ek ken sy liefde,
liefde wat my verstand te bowe gaan,
en ek is heeltemal vervul
met die volheid van God.

Efesiërs 3:14-19

 

My liefde neem al hoe meer toe in begrip
en fyn aanvoeling,
sodat ek die dinge kan onderskei
waarop dit werklik aankom.
Op die dag
wanneer Christus kom
is ek onberispelik
en sonder blaam,
en deur Jesus Christus
is ek geheel
en al in die regte verhouding met God,
tot sy lof en eer.

Filippense 1:9-11

 

Deur al die wysheid
en die insig
wat die Gees gee,
kom ek tot volle kennis
van wat sy wil is.
Ek lewe tot eer van die Here
deur net te doen
wat Hy verlang.
Ek dra vrugte deur goeie werke
en neem toe in die kennis van God.
God wat oor die mag
en die heerlikheid beskik,
versterk my
en gee aan my
al die krag
om in alle omstandighede
met geduld te volhard.
Ek dank die Vader
met blydskap
wat my geskik gemaak het
om deel te hê aan die erfenis
wat vir die gelowiges wag
in die ryk van die lig.

Kolossense 1:9-12

 

Ek bly staande
geestelik volwasse
en in alles volkome gehoorsaam
aan die wil van God.

Kolossense 4:12

 

God, wat vrede gee,
maak my volkome aan Hom toegewyd
en ek geheel
en al, na gees, siel en liggaam,
so bewaar
dat ek onberispelik is
wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!
Hy sal dit ook doen,
want Hy wat my roep,
is getrou.

1 Tessalonisense 5:23-24

 

God maak my waardig
vir die lewe
waartoe Hy my geroep het,
en deur sy krag
Hy maak my liefde
vir die goeie
en die werk van die geloof volkome.
So sal die Naam
van ons Here Jesus
deur my verheerlik word,
en ek deur Hom,
in ooreenstemming met die genade van ons God
en van die Here Jesus Christus.

2 Tessalonisense 1:11-12

 

Hy, die Here, wat vrede gee,
gee my altyd in alle opsigte vrede!
Die Here is by me altyd.

2 Tessalonisense 3:16

 

Die geloof, wat ek het,
gee my 'n dieper insig
in al die goeie dinge
wat ons vir Christus kan doen.

Filemon 6

 

Die volgende wondertekens sal voorkom
by my wat glo:
in sy Naam sal ek duiwels uitdrywe;
in ander tale sal ek praat;
met my hande sal ek slange optel,
en as ek iets drink
wat dodelik giftig is,
sal dit my geen kwaad doen nie;
ek sal siekes die hande oplé,
en dié sal gesond word.

Markus 16:17-19

 

Aan die enigste God,
ons Verlosser
deur Jesus Christus ons Here,
aan Hom behoort die heerlikheid
en die majesteit,
die krag
en die mag,
van alle ewigheid af,
ook nou
en tot in alle ewigheid!
Amen.

Judas 25

 

 

Volgende teks: Inleiding

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 4. Ek groei
3.     4.     Inleiding
^ Begin